Image Promo description

Register to use our site and access free newsletters, book events and lots more.

You don't have to be a member to use our site. Already registered? Login here

Become a member today

The Chartered Institute of Housing is the independent voice for housing and the home of professional standards

Rheolwr Tyfu Tai Cymru


Salary

£35,000

Location

Nghaerdydd

Description

Hoffech chi am wneud cyfraniad gwerth chweil i’r maes Tai yng Nghymru? Dyma eich cyfle! Os ydych yn uwch arweinydd ac yn gyfathrebydd naturiol, yn mwynhau rheoli prosiectau a hwyluso newid ar lefel polisi cenedlaethol, yna parhewch i ddarllen.

Rydym yn falch iawn bod ein cais am gyllid am gyfnod o 5 mlynedd i’r Oak Foundation wedi bod yn llwyddiannus, a bydd hyn ynghyd â chyllid gan CIH Cymru, yn ein galluogi i ddatblygu’r prosiect cyffrous hwn ymhellach. Gan ganolbwyntio ar dair thema allweddol; cadw tai ar agenda llywodraeth leol, cyrraedd y targed o 20,000 o dai fforddiadwy (ac adeiladu tai y tu hwnt i hyn) a’r cysylltiadau rhwng iechyd, tai a gofal cymdeithasol mae’r rôl hon yn gyfle gwych i gael effaith ar lwyddiant hirdymor y sector tai yng Nghymru.

Rydym am geisio penodi Rheolwr Prosiect penodedig i drefnu, gweithredu a chyflawni’r gwaith gwerthfawr hwn. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda swyddogion gwneud penderfyniadau allweddol yn genedlaethol er mwyn helpu i lunio polisi tai cenedlaethol yng Nghymru.

 

Byddwch yn meddu ar sgiliau hyrwyddo cadarn a’r gallu i rwydweithio a dylanwadu ar uwch swyddogion sy’n gwneud penderfyniadau. Bydd dyletswyddau’r swydd hon yn cynnwys dadansoddi cadarn yn seiliedig ar dystiolaeth, hwyluso gweithdai, rheoli contractwyr allanol, datblygu ystod o ddulliau cyfathrebu ysgrifenedig a chofnodi’n rheolaidd gan gymharu â cherrig milltir prosiectau. Byddwch yn meddu ar sgiliau ymchwil a dadansoddi cadarn, a phrofiad o ddefnyddio ymchwil i ddylanwadu ar bolisïau. Mae sgiliau cyflwyno cadarn yn hanfodol yn ogystal â’r gallu i gyfleu negeseuon i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. Dylech feddu ar radd, a phrofiad sylweddol o reoli prosiectau a gwaith ymchwil.

Mae’r swydd hon yn un sy’n cwmpasu Cymru gyfan felly bydd angen teithio. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Sut i Wneud CaisEr mwyn gwneud cais dylech ddarparu CV, llythyr i gefnogi eich cais a thystiolaeth ychwanegol (heb fod yn fwy na 500 o eiriau) yn amlinellu sut y byddech chi, yn y swydd hon, yn dylanwadu ar ddyfodol tai cymdeithasol yng Nghymru.

 

 

 

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Matt Dicks, Cyfarwyddwr CIH Cymru ar 07827805131

Closing date

25/10/2017
I gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Matt Dicks, Cyfarwyddwr CIH Cymru ar 07827805131
 

Our blog

Talking heads, talking houses.  Read the latest thoughts and comments from CIH
 

NI Awards 2016

Enter our CIH Housing Awards 2016
 

Register for our news

Get our latest news emailed directly to you