Image Promo description

Register to use our site and access free newsletters, book events and lots more.

You don't have to be a member to use our site. Already registered? Login here

Become a member today

The Chartered Institute of Housing is the independent voice for housing and the home of professional standards

Pobl, Cartrefi a Gwasanaethau

16/01/2019


Y Chwe Chyngor yng Ngogledd Cymru yn cydweithio i daclo digartrefedd

Heddiw, mae’r chwe sir yng Ngogledd Cymru, mewn partneriaeth â Sefydliad Tai Siartredig Cymru, yn cyhoeddi Pobl, Cartrefi a Gwasanaethau: Dull rhanbarthol i fynd i’r afael â digartrefedd yng Ngogledd Cymru.

Y chwe awdurdod lleol yw:

 • Cyngor Sir Conwy
 • Cyngor Sir Ddinbych
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cyngor Sir Gwynedd
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae’r ddogfen yn nodi strategaeth ranbarthol i fynd i’r afael â phob math o ddigartrefedd, boed yn bobl yn cysgu allan, digartrefedd ymysg pobl ifanc, neu bobl yn byw mewn llety dros dro tra eu bod ar restrau aros tai cymdeithasol. Wrth wraidd y strategaeth, mae cynllun gweithredu rhanbarthol a chwe chynllun gweithredu unigol o eiddo pob awdurdod lleol.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y chwe aelod etholedig sy’n arwain ar dai a digartrefedd:

“Hwn yw ein hymrwymiad ar y cyd i ddod â digartrefedd i ben yng Ngogledd Cymru.

“Yn ei hanfod, mae’r strategaeth hon yn cydnabod nad oes gan ddigartrefedd, a’r problemau sy’n ei achosi, unrhyw ystyriaeth i ffiniau awdurdodau lleol ac os ydym wir am fynd â’r afael â’r broblem hon, rhaid i’r chwe chyngor gydweithio er mwyn cyplysu data, gwasanaethau ac atebion.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i gynghorau weithio’n agosach ac rydym ni, yr aelodau etholedig sy’n arwain ar ddigartrefedd yn ein cyfryw awdurdodau, yn cydnabod fod mynd i’r afael â digartrefedd yn faes lle bydd cydweithio o fantais i’n cymunedau ledled y rhanbarth.

“Mae’r ddogfen hon yn nodi strategaeth sy’n seiliedig ar gydweithio er mwyn cyflawni’r nod gyffredinol – cael gwared â digartrefedd yng Ngogledd Cymru. Datblygwyd y strategaeth hon o fewn cyd-destun adolygiadau a strategaethau digartrefedd lleol a bydd yn sail i gynlluniau comisiynu a blaenoriaethau cyllido ar gyfer pob awdurdod lleol.”

 • Cyng. Craig ab lago – Gwynedd
 • Cyng. Liz Roberts – Conwy
 • Cyng. Bobby Feeley– Sir Ddinbych
 • Cyng. Bernie Attridge – Sir y Fflint
 • Cyng. David Griffiths – Wrecsam
 • Cyng. Alun Wyn Mummery – Ynys Môn

Dywedodd Matt Dicks, Cyfarwyddwr CIH Cymru: “Mae’r diffyg cyflenwad yn ffactor cyfrannol mawr i bobl sy’n datgan eu bod yn ddigartref, p’un a ydynt yn cysgu allan, rhai sydd ar restrau aros tai cymdeithasol, neu’r rhai sy’n cysgu ar soffa ffrind heb unrhyw obaith o gael llety parhaol fforddiadwy.

“Ond mae’r holl dystiolaeth o’r adolygiadau digartrefedd unigol, a gynhaliwyd gan chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru i lywio’r strategaeth hon, yn awgrymu eglurhad mwy cymhleth o ran pam mae cynifer yn cysgu allan neu’n aros i gael tŷ.

“Mae’n golygu’r grwpiau penodol o bobl sydd angen cefnogaeth, y mathau o gartrefi sydd angen i ni eu darparu ar eu cyfer a’r gwasanaethau sy’n caniatáu iddynt fyw’n gynaliadwy yn y cartrefi hynny – Pobl, Cartrefi a Gwasanaethau.”

I ddarllen yr adroddiad, gwasgwch yma

To read the full report in English please click here


Please log in to comment

Your comments

No comments made yet
 

Join today

We’re here to help you make a difference. Join CIH today and discover your potential

 

Fire safety

All the latest info and fire safety resources for housing professionals

 

The new housing apprenticeships

With a century of experience equipping housing professionals with the skills they need to do the brilliant work they do, we can help you make the most of the new housing apprenticeships – whatever stage of the journey you are at.