Image Promo description

Register to use our site and access free newsletters, book events and lots more.

You don't have to be a member to use our site. Already registered? Login here

Become a member today

The Chartered Institute of Housing is the independent voice for housing and the home of professional standards

Cefnogi'r Bil i ddod ag argyfwng Tai a Digartrefedd Cymru i ben

08/10/2020


Mae'r holl bleidiau gwleidyddol yng Nghymru'n cael eu hannog i "Gefnogi'r Bil" ac ymrwymo i hawl gyfreithiol i gartref digonol yn eu maniffestos ar gyfer Etholiad Senedd Cymru 2021.

A heddiw (8 Hydref) dangoswyd map o'r llwybr i'r ddeddfwriaeth honno iddynt ar ffurf bil drafft a gyhoeddwyd gan CIH Cymru, Tai Pawb a Shelter Cymru.

Mae'r bil yn disgrifio sut y gellir gwireddu'r fath ddeddfwriaeth a sut y gall arwain at Gymru lle bydd gan bawb hawl i rywle diogel, hygyrch a fforddiadwy i'w alw'n gartref.

Fe gafodd ei ddrafftio gan Dr Simon Hoffman o Brifysgol Abertawe, academydd hawliau dynol a gydweithiodd â'r hyn a oedd ar y pryd yn Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

Meddai Matt Dicks, Cyfarwyddwr CIH Cymru:

Ynghyd â'n partneriaid yn yr ymgyrch hon, rydym yn credu bod deddfwriaeth yn fan cychwyn i "wireddiad cynyddol" yr hawl i gartref digonol. Rydym yn credu y bydd yn gwthio ffocws ac adnodd i mewn i'r sector - y bydd yn gyrru symudiad systemaidd mewn dulliau polisi, gan symud tai i fyny'r rhestr blaenoriaethau polisi ac yn ei dro darparu'r lefel wirioneddol o fuddsoddiad y mae arnom ei hangen i ailosod ein system tai.

“Os credwn yn wir ei fod yn hawl a bod cartref diogel a fforddiadwy yn ganolog i ymdrin â llawer o drafferthion cymdeithas - nawr yn fwy nac erioed yng nghanol argyfwng iechyd byd-eang - yw'r amser i wneud hyn yn hawl.”

Meddai Alicja Zalesinska, Cyfarwyddwr Tai Pawb:

"Nid yw lle diogel i bawb erioed wedi bod yn bwysicach nag yn yr oes sydd ohoni. Nid yw medru 'Aros Gartref' erioed wedi bod yn gysylltiedig mor agos â goroesiad dynol. Un wers y gallwn i gyd ei chymryd i ffwrdd o'r argyfwng hwn yw'r anghenraid diamheuol o gael mynediad i'r hawl gymdeithasol fwyaf sylfaenol - yr hawl i gartref da, i bawb ac yn enwedig i'r rhai y mae'r mynediad hwn yn anghyfartal ar eu cyfer.

“Mae'n rhaid peidio â gwastraffu gwaith anhygoel ein cydweithwyr yn y llywodraeth, y sectorau tai a digartrefedd a'r trydydd sector wrth sicrhau bod gan bobl fynediad i gartref yn ystod y pandemig hwn. Mae angen i ni adeiladu ar y momentwm trasiedïol o angenrheidiol ond effeithiol hwn, y ddealltwriaeth newydd a'r pŵer sydd gennym ar y cyd i weld tai am beth y maent - hawl sylfaenol."

Meddai John Puzey, Cyfarwyddwr Shelter Cymru:

Yng Nghymru rydym ni'n gwneud y peth iawn trwy wneud digartrefedd yn anghyffredin ac yn anfynych ac yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu taflu allan i ddigartrefedd o gartrefi cymdeithasol. Bydd hawl i gartref digonol, sydd wedi'i hymwreiddio yng nghyfraith Cymru, yn fframio meddwl ac yn symbylu'r polisïau, arferion a chyfraith i gyflawni'r nod hwnnw yn gyson dros amser ac ar draws gwasanaethau a llywodraethau olynol."

Mae'r digwyddiad lansio, sy'n cael ei gynnal yn ddigidol oherwydd y sefyllfa Covid, yn cael ei noddi gan John Griffiths AS, Cadeirydd Pwyllgor Cydraddoldeb, Cymunedau a Llywodraeth Leol Senedd Cymru, sydd eisoes wedi cefnogi'r egwyddor o hawl gyfreithiol i gartref digonol trwy argymell y dylid cynnwys elfen benodol o ymgorffori ar wyneb y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) sy'n cael ei graffu gan Senedd Cymru ar hyn o bryd.

Laswiyd Bil i Cartrefi Digonol

Diwedd.

Nodiadau i olygyddion

1. I gael mwy o wybodaeth, ceisiadau am gyfweliadau neu i ofyn am fynychu'r digwyddiad lansio digidol, cysylltwch â Matthew Dicks 07827805131, Ross Thomas ar 07734 651680 neu John Puzey ar 07866 538416


Please log in to comment

Your comments

No comments made yet
 

Join today

We’re here to help you make a difference. Join CIH today and discover your potential

 

Fire safety

All the latest info and fire safety resources for housing professionals

 

The new housing apprenticeships

With a century of experience equipping housing professionals with the skills they need to do the brilliant work they do, we can help you make the most of the new housing apprenticeships – whatever stage of the journey you are at.