Cafodd COVID-19 effaith yn syth ar yr economi mewn rhai sectorau a dros y flwyddyn ddiwethaf mae wedi newid sut mae busnesau a’r gymdeithas ehangach yn gweithredu. Yn y sesiwn yma, bydd cyfle i glywed barn arbenigol ar y rhagolygon ar gyfer yr economi ar draws y Deyrnas Unedig, wrth i ni adlewyrchu sut y gallai gwaddol yr argyfwng effeithio ar fywydau pobl a’r ffyrdd y gall sefydliadau geisio gwrthbwyso’r rhai yr effeithir waethaf arnynt.

Recordiadau  

Sleidiau Julie-Ann Haines     

Cyfle i glywed gan ein siaradwyr gydag ystod eang o arbenigedd, yn ystyried sut y gallai manteisio ar y cyfleoedd digidol wella sut mae sefydliadau’n gweithio, sut mae cymunedau’n parhau wedi cysylltu ac ymgysylltu, a sut mae gwasanaethau yn gwella

  Recordiadau 

Sleidiau Karen Cherret  Sleidiau Omar Idris 

Wrth i’r sector fynd i’r afael gyda her cyflymu cyflenwi tai cymdeithasol a fforddiadwy, cyfle i glywed gan leisiau allweddol o Lywodraeth Cymru, cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol wrth iddynt gyflwyno’r heriau a chyfleoedd i wireddu gweledigaeth ar y cyd ar gyfer tai yng Nghymru.

   Recordiadau  

Sleidiau Mark Wade Sleidiau Craig Sparrow

Safbwynt newydd ar sut mae rheolaeth tai yn newid i ateb anghenion cyfoes cymunedau a’r hyn y gallai’r dyfodol fod ar gyfer rheolaeth tai

   Recordiadau  

  Sleidiau Noela Jones 

Ymchwilio sut mae’r pandemig wedi llunio ymgysylltu gyda’r sector rhent preifat a’r heriau penodol a wynebodd awdurdodau lleol wrth gefnogi safonau mewn rhenti preifat.

Recordiadau  

  Sleidiau Sarah Williams  

Gwybodaeth o lygad y ffynnon ar sut mae ymgysylltu â thenantiaid yn newid a sut y gall sefydliadau ddefnyddio arbenigedd tenantiaid i lywio newid a dysgu parhaus.

Recordiadau  

Y manylion diweddaraf ar y fframwaith rheoleiddiol newydd ar gyfer cymdeithasau tai a chyfle i gysylltu’n uniongyrchol gyda’r rheoleiddiwr am ei weithredu yn ymarferol.

   Recordiadau 

  Sleidiau Deep Sagar 

Mewn cyfnod o newid sylweddol, mae sut ydym yn rheoli a meithrin diwylliant sefydliadol sy’n sylfaen i deimladau o fodlonrwydd ymysg cydweithwyr a gwasanaethau ansawdd uchel i denantiaid yn hanfodol. Clywch sylwadau ar beth sydd angen, pam ei fod yn bwysig a chyngor da ar sut i ymwreiddio newidiadau hirdymor ystyrlon.

 Recording  

  Sleidiau Laura Morgan 

Gyda newidiadau sylweddol i ddiogelwch adeiladu ar y gorwel, cyfle i glywed gan banel gyda gwybodaeth ar draws rolau allweddol a chlywed y diweddaraf am yr hyn y gallai’r newidiadau ei olygu go iawn.

  Recordiadau

  Sleidiau Tom Spencer 

Yn y sesiwn rhwydweithio amser cinio yma, cewch gyfle i sgwrsio gyda chynrychiolwyr Aico, fydd yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Ewch i nôl eich danteithion te a phaned ac ymuno â ni am #afternoonteawithaico

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol felly cymerwch ran a dangos eich lluniau ohonoch yn mwynhau eich #afternoonteawithaico

Byddwn yn dewis enillydd cystadleuaeth tynnu enw o het am dalebau £100 Love2shop, felly cofiwch fod yna ar gyfer y sesiwn yma i gael cyfle i ennill!

Te prynhawn gyda Aico

12:15

Siaradwr - Dan Thomas

|

Rheolwr manyleb rhanbarthol – Cymru a’r Gororau, Aico

Bu Dan gyda Aico am dros 18 mlynedd ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth a phrofiad mewn canfod, safonau a rheoleiddio Tannau a Charbon Monocsid domestig.

Ni fu gwerth ein proffesiynoldeb i’r cymunedau a wasanaethwn erioed yn fwy gwerthfawr na phwysicach na nawr. Felly sut ydyn ni, fel gweithwyr tai proffesiynol a sefydliadau, yn arddangos a hybu ein proffesiynoldeb bob dydd? Sut fedrwn ni ddysgu gan eraill am sut i wneud yr achos dros arbenigwyr tai?

Recordiadau

Sleidiau Debbie Larner Sleidiau Andy Skarzynski 

Darganfod mwy am daith Cymdeithas Tai South Yorkshire i ystyried eu heffaith ar amgylchedd a chynyddu cynaliadwyedd eu cartrefi.

  Recordiadau

 Sleidiau Tony Stacey 

Yn cymryd rhan yn un o’r cynlluniau ôl-osod mwyaf o’i fath, clywch sut mae Pobl yn codi i her gwella ansawdd cartrefi presennol.  

Recordiadau

  Sleidiau James Williams   

Ymchwilio sut y gallwn adeiladu economïau lleol cynaliadwy gyda’r Cyng Matthew Brown, fydd yn dweud wrthym am Fodel Preston – strategaeth economaidd ar lefel y ddinas a sirol sy’n cyflwyno ymagwedd gynhwysfawr a rhyng-gysylltiedig at adeiladu cyfoeth cymunedol.

  Recordiadau

Bydd Hannah yn siarad am ei phrofiad o ddigartrefedd, yr hyn a ddysgodd o hyn, a’i hangerdd am hybu newid cadarnhaol.

  Recordiadau

Events Sponsors