14 Oct 2021

Mae arweinyddiaeth ar bob lefel yn hanfodol drwy gydol a thu hwnt i COVID-19

Mae Uwchgynhadledd Arweinyddiaeth Rithwir gyntaf Sefydliad Tai Siartredig Cymru, yn nodi natur yr heriau sy'n wynebu'r proffesiwn tai ledled Cymru. Gan fyfyrio ar yr angen i fwrw ymlaen â chyflawni targed newydd Llywodraeth Cymru o 20,000 o dai cymdeithasol carbon isel, tra'n datgarboneiddio cartrefi presennol ac yn bwrw ymlaen i weithredu'r drefn diogelwch adeiladau newydd yn gyflym.

Mae'r Uwchgynhadledd yn ystyried rôl arweinyddiaeth o bob math, gyda siaradwyr arbenigol yn rhoi safbwyntiau ar sut mae angen i wneud penderfyniadau o dan bwysau, datblygu a grymuso staff a hybu cynnydd ystyrlon ar gydraddoldeb ac amrywiaeth fod yn elfennau allweddol wrth symud ymlaen.

Gan fyfyrio'n ôl ar effaith y pandemig ac ymateb y sector, mae'r Uwchgynhadledd hefyd yn ystyried rôl cydweithio wrth ddarparu cartrefi newydd a'r heriau economaidd-gymdeithasol ehangach a allai fod o'n blaenau.

Ond mae'r uwchgynhadledd hefyd yn codi'r cwestiwn a all, neu a fydd, yn cyd-fynd ag uchelgais y llywodraeth, o ran rhoi terfyn ar gysgu ar y stryd a gwneud ein cartrefi, yn newydd ac yn bodoli eisoes, yn wyrddach ac yn fwy cynaliadwy.

 

 

Matt Dicks  |  cyfarwyddwr cenedlaethol, Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Rwyf wedi parhau i gael fy nghalonogi gan waith gweithwyr tai proffesiynol drwy gydol pandemig COVID-19. Gyda'r newidiadau dros nos i'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu a'r amgylchedd gwaith o sefydliadau cyfan, mae arweinyddiaeth o bob math wedi chwarae rhan hollbwysig o ran cynnal a gwella'r cymorth a roddir i denantiaid a chymunedau. Rwy'n falch iawn ein bod heddiw yn gallu casglu gweithwyr proffesiynol at ei gilydd i bwyso a mesur, cydnabod y cynnydd hwn a pharatoi ein hunain ymhellach ar gyfer yr heriau sydd i ddod. Mae ein fframwaith safonau proffesiynol, a ddatblygwyd ar y cyd â'r sector, yn darparu sail barhaus i unigolion, timau a sefydliadau asesu eu gwaith yn erbyn nodweddion ac ymddygiadau sy'n adlewyrchu'r proffesiwn yn ein barn ni. Edrychaf ymlaen at weld yr effaith y gallai hyn ei chael ar gynnal y momentwm o ran cefnogi a datblygu rhinweddau a galluoedd arweinyddiaeth pellach yn y gweithlu. Ond nid arweinyddiaeth gref a chydweithredol yn unig yw'r ateb i'r heriau sylweddol sy'n ein hwynebu – yn sefydliad tai siartredig Cymru rydym am weld cynnydd cyflymach gan Lywodraeth Cymru, sy'n nodi'n glir gytundeb ariannu hirdymor gyda'r sector fel bod gan arweinwyr ar bob lefel y sicrwydd ariannu i seilio eu gwaith pwysig arno.