Hybu'r Iaith Gymraeg

Yn CIH Cymru rydym yn gwybod bod yr iaith Gymraeg yn hynod o bwysig i chi fel gweithwyr tai proffesiynol ac i'r cymunedau rydych yn gweithio ynddynt ar draws Cymru. Fel eich corff aelodaeth, rydym eisiau sicrhau ein bod hefyd yn chwarae rôl arweiniol wrth hybu'r Gymraeg wrth i ni gefnogi chi i ddatblygu eich sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd.

Mae ein prif gynnig iaith Gymraeg i'n haelodau fel a ganlyn:

  • Rydym yn annog ac yn cefnogi'r holl staff yng Nghymru i gaffael sgiliau Cymraeg sylfaenol a'u defnyddio
  • Rydym yn cymryd camau i gynllunio a chynhyrchu deunyddiau marchnata iaith Gymraeg i hybu ein gwasanaethau, digwyddiadau a chynnwys yn ddwyieithog
  • Rydym yn hysbysebu'r holl rolau sy'n gweithredu yng Nghymru gan restru sgiliau Cymraeg fel dymunol
  • Mae ein prosiect polisi ac ymchwil Tyfu Tai Cymru'n gweithredu ar sail ddwyieithog
  • Cynigir y digwyddiadau rydym yn eu cyflwyno ar y diwrnod yng Nghymru ar sail ddwyieithog

Ein Cynllun Datblygu'r Gymraeg

Yn ein cynllun a grëwyd mewn partneriaeth â Chomisiynydd y Gymraeg a Bwrdd CIH Cymru, gallwch ddarllen am ein holl ymrwymiadau a'r dulliau rydym yn eu defnyddio i weithio tuag atynt.

lawrlwytho nawr

Cael eich cynnwys Cymraeg

Lle gwych i ddechrau cael eich cynnwys Cymraeg yw trwy ein briffiau ac ymchwil. Gallwch chwilio am gynnwys sy'n berthnasol i'ch meysydd gwaith yma

Cyhoeddiadau

Promoting the Welsh language

At CIH Cymru we know that the Welsh language is of massive importance to you as housing professionals and the communities in which you work across Wales. As your membership body, we want to ensure that we also play a leading role in promoting the Welsh language whilst supporting you to develop your skills, knowledge, and expertise. 

Our main Welsh language offer to members is:

  • We encourage and support all staff in Wales to gain and utilise basic Welsh language skills
  • We take steps to plan and produce Welsh language marketing materials to promote our services, events and content bilingually 
  • We advertise all roles operating in Wales with Welsh language skills listed as desirable 
  • Our Tyfu Tai Cymru policy and research project operates on a bilingual basis
  • Our on the day delivery of events in Wales are offered on a bilingual basis

Our Welsh Language Development Plan

Created in partnership with the Welsh Language Commissioner and the CIH Cymru Board you can read about all our commitments and the ways we’re working towards them. 

Download the WLDP

Get your Welsh language content

A great place to start getting your Welsh language content is through our briefings and research. You can search for content relevant to your areas of work here. 

Publications

Find out more about CIH's policy work in Wales